Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > Phần mềm máy tính > giáo dục > Nền tảng mô phỏng vật lý (COMSOL)

Nền tảng mô phỏng vật lý (COMSOL)

Nền tảng mô phỏng vật lý (COMSOL)

Loại:giáo dụcPhiên bản:v5.4中文版Cập nhật:2023-10-13 09:58:33Kích thước:4.30GHệ thống:WinAllNgôn ngữ:简体

物理模拟仿真平台(COMSOL)是基于高级数值方法的模拟,是对物理场问题平台的模拟。物理模拟仿真平台(COMSOL)为数值模拟专业人员提供业界领先的集成CAE软件环境,实现全球合作伙伴与客户之间的模拟App轻松部署。

Basic 简介

Comsol是基于高级数值方法和/[k1/]场问题模拟的通用模拟平台。软件全称是comsol multiphysics 5.4,由COMSOL编译器和COMSOL服务器组成。新发布的COMSOL Multiphysics和COMSOL Server产品为数值模拟专业人员提供了业界领先的集成CAE软件环境,用于创建多[/k1/]场模型和构建模拟app应用程序,模拟App可在全球合作伙伴和客户中轻松部署。可以实现建模工作流程中涉及到的所有步骤:从几何建模、定义材料属性、设置物理场来描述物理现象,到求解模型,对模型进行后期处理,提供准确可信的结果。其中COMSOL编译器可以创建可以独立运行的app,而COMSOL Server可以在组织内部高效地管理、部署和分发仿真app。同时,该软件可以任意组合各种附加功能模块,包括波动光学模块、射线光学模块、等离子体模块、结构力学模块、声学模块、地下水流动模块、管道流动模块、传热模块、化学反应工程模块、电镀模块等,从而进一步扩展COMSOL Multiphysics和COMSOL Server的功能。软件功能功能全面升级优化。新版本引入了许多新的建模工具,许多重要的性能改进,全新的“复合材料模块”和COMSOL编译器,可用于编译仿真app和可独立运行的数字孪生模型。

软件特色

第一,多[/k1/]场模拟带来准确的分析结果。

工程仿真成功与否的关键往往取决于能否开发出一个经过实验验证的模型来取代传统的单纯依靠实验和原型的方式,同时能够从更深的层面了解产品的设计和工艺,为以后的设计改进打下基础。与实验或原型测试相比,建模和仿真可以帮助开发人员更快、更有效、更准确地优化产品和流程。

对于comsol multiphysics用户来说,建模不再受其他仿真软件的限制,用户可以自由控制模型的各个方面。该软件支持将任意数量的物理场现象耦合在一起。不仅如此,您还可以直接使用图形用户界面(GUI)中的方程和表达式来输入用户定义的参数,并以传统方法难以实现甚至根本不可能实现的创造性方式进行仿真。

精确的multi 物理场模型可以考虑所有可能的工况和相关的物理效应,可以帮助你在真实工况下理解、设计和优化产品和工艺。

第二,统一的建模工作流程

用comsol multiphysics建模,意味着你可以在一个软件环境中随意切换电磁学、结构力学、声学、流体流动、传热和化学反应现象,或者任何其他物理由偏微分方程建模的领域。你也可以将这些领域的物理现象结合在一个单一的模型中。COMSOL桌面用户界面为您提供完整的仿真环境和一致的建模工作流程。无论您想要分析和开发什么样的设计或过程,您都可以遵循相同的建模工作流程。

使用介绍

1、操作、顺序和选择

comsol multiphysics 功能的核心提供了丰富的几何建模工具,支持通过实体、曲面、曲线和布尔运算创建零件。可以通过一系列操作创建一个几何实体,序列中的每一个操作都可以输入控制参数,方便你在multi 物理场模型中轻松编辑和参数化。几何模型中的定义与其相应的物理字段设置相互关联,这意味着只要几何模型发生变化,软件就会自动将这种变化反映到所有关联的模型设置中。

您可以将几何模型中的几何图元(如材料场或曲面)分组,创建不同的选项,并在后续操作(如定义物理场、网格化和后处理)中使用这些选项。此外,您可以通过一系列操作创建参数化几何零件(包括相关选择),然后将其存储在零件库中,以便在多个模型中重用。

2.导入、修复、特征修复和虚拟操作

CAD导入模块和ECAD导入模块支持将所有标准CAD和ECAD文件导入COMSOL Multiphysics。设计模块进一步扩展了COMSOL Multiphysics 功能的几何运算。“CAD导入模块”和“设计模块”都支持几何模型的修复和特征移除。该软件还支持表面网格模型(如STL格式)的导入,用户还可以在COMSOL Multiphysics中通过后续操作将其转换为几何对象。与几何序列中的其他操作类似,导入操作也可以与选择和其他相关操作结合使用,以执行参数和优化分析。

作为功能移除和修复功能的替代,COMSOL软件还支持一些“虚拟操作”。对于长面、小面等几何特征,将它们包含在建模中通常不会提高模拟精度,可以使用虚拟操作来消除这些几何特征对网格的影响。与特征移除功能不同,虚拟操作可以在不改变几何曲率或保真度的情况下生成更好的网格。

功能介绍

1.解决多领域问题——解方程,用户可以通过选择或定制不同专业的偏微分方程进行任意组合,轻松实现多个物理领域的直接耦合分析。

2.完全开放的架构,用户可以在图形界面中轻松自由地定义所需的专业偏微分方程。

3.支持参数控制,用于求解由任何独立函数控制的参数、材料属性、边界条件和载荷。

4.专业的计算模型库,内置各种常用物理模型,用户可以轻松选择并进行必要的修改。

5.内嵌丰富的CAD建模工具,用户可以直接在软件中进行2D和三维建模。

6.全面的第三方CAD导入功能,支持当前主流CAD软件格式文件的导入。

7.网格生成能力强,支持各种网格生成和移动网格功能。

8.大规模计算能力,具备64位处理能力和Linux、Unix、Windows系统下的并行计算功能。

9.丰富的后处理功能,可以根据用户需求输出分析各种数据、曲线、图片、动画。

10、专业的在线帮助文档,用户可以通过自己的操作手册轻松掌握软件的操作和应用。

11.多语言操作界面,易学易用,设置载荷条件、边界条件和求解参数的界面方便快捷。

Trang chủ: công cụ khoa học