Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > ứng dụng > giáo dục học tập > BBC Learning English

BBC Learning English

BBC Learning English

Loại:giáo dục học tậpPhiên bản:v4.1Cập nhật:2023-12-07 06:03:32Kích thước:6.85MBHệ thống:AndroidNgôn ngữ:简体中文

  • BBC Learning English
  • BBC Learning English
  • BBC Learning English
  • BBC Learning English
  • BBC Learning English
  • BBC Learning English
  • BBC Learning English

BBC Learning English是一款英语学习应用,旨在为全球英语学习者提供优质的英语学习资源和服务。该应用涵盖了丰富的学习内容,包括听、说、读、写等各个方面,为用户提供全面的英语学习支持。致力于为全球英语学习者提供优质的学习内容和服务,帮助他们更好地掌握英语,提升语言能力,在学习过程中感受BBC专业和贴心。

BBC Learning English使用教程

首先,打开bbc学英语。主页上有英文和中文主页。对于初学者,我建议先用中文主页,等英语水平上去了再用英文主页。英文主页有很多模块。看看你自己。

主页上有一个菜单,分为课程和专题两部分。课程设置从低到高,可以帮助没有任何基础的人从零开始。但是外教从零开始教你,感受国外的教学。题目都集中在一个方面,有很多有趣的部分:英语破解,你问我答,双语世界观,莎士比亚的妙语连珠等等。

有子单元1,2,…-课程1,2,…每门课都有视频直播教学,以下是完整的全文,学完还有练习,每门课都有单词,语法等等。

在这里,我要告诉你,有一个非常有用的模块,叫做“6分钟词汇”。通过对话模式学习单词,我个人感觉非常好。后面也有练习。

做完练习可以看到朋友的分数,也可以下载课程资料。

除了上面你看到的,还有很多有趣又实用的模块供朋友们探索,比如话剧等等。

BBC Learning English软件亮点

1.为了帮助你成为一名优秀的英语演讲者,学习一门语言的最好方法是每天练习一点。

2.我们的应用程序通过每天更新令人兴奋、有趣和受欢迎的课程、成绩单和测验来帮助您做到这一点。

3.看用户的英语成长!帮助您了解可下载音频程序的功能。

4.在没有文字支持的情况下观看或收听每个节目,然后使用内置的抄本和字幕再次观看或收听。

一旦你练习了听力和阅读技巧,你就可以用测试来测试你的理解能力。

6.应用程序会记住你的分数,所以你可以继续尝试,直到你得到你想要的结果。

7.当您收听音频课程时,即使屏幕关闭,该节目也会继续在后台播放。

BBC Learning English软件功能

[帮助您学习的功能]

您可以下载音频节目,以便在需要时随时收听,无论您是否有互联网连接。

观看或收听没有文本支持的每个节目。然后使用内置的抄本和字幕再看一遍或听一遍。一旦你练习了听力和阅读技巧,请用测验来测试你的理解。该应用程序会记住你的分数,以便你可以继续尝试,直到你得到你想要的结果。

[学习英语]

学习一门语言的最好方法是每天练习一点。我们的应用程序通过每天更新令人惊叹、有趣和特别的课程、成绩单和测验来帮助您实现这一目标。看着你的英语成长!

Trang chủ: