Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > ứng dụng > bảo mật hệ thống > Authenticator

Authenticator

Authenticator

Loại:bảo mật hệ thốngPhiên bản:v4.5Cập nhật:2023-12-05 06:02:42Kích thước:112.84MBHệ thống:AndroidNgôn ngữ:简体中文

  • Authenticator
  • Authenticator
  • Authenticator
  • Authenticator

Authenticator是一款简单方便的安全登录软件。它有助于用户安全登录微软账户,避免记住密码的麻烦。Authenticator允许用户记录密码并实现一键登录,提供额外的安全选项,如指纹、人脸识别或PIN码。同时,它还支持基于时间的一次性密码标准,可以添加其他支持该标准的在线帐户,提供更全面的保护。Authenticator提供了便捷的验证体验,可以在手机上允许或查看验证码等功能。

Authenticator软件功能

1.支持工作、学校、非微软账号多重认证,不用担心第三方盗用
2。在某些情况下,您需要通过应用程序向您的组织注册设备,并添加工作或学校帐户
3。通过在设备上颁发证书,支持基于证书的身份验证来验证设备和证书,并且帐户更加安全
4。在证明您的身份一次后,您可以访问您的所有Microsoft产品和服务,如Outlook、OneDrive和Office,而无需再次登录设备上的其他Microsoft应用程序
5。

Authenticator软件功能

Microsoft Authenticator还支持工作、学校和非Microsoft帐户的多因素身份验证。

输入密码后,应用程序提供第二层安全保护。登录的时候会输入密码,然后系统会要求你用另一种方式证明自己。

请批准发送给Microsoft Authenticator的通知,或者输入由应用程序生成的验证码。?

Authenticator软件功能

有时,您的公司或学校可能会要求您在访问某些文件、电子邮件或应用程序时安装Microsoft Authenticator。

您需要通过应用程序向您的组织注册设备,并添加工作或学校帐户。

Microsoft Authenticator还通过在设备上颁发证书来支持基于证书的身份验证。

这将向您的组织表明登录请求来自可信设备,并帮助您安全、无缝地访问其他Microsoft应用程序和服务,而不必每次都登录。

Microsoft Authenticator支持单点登录,所以一旦你证明了你的身份,你就不需要在你的设备上再次登录其他Microsoft应用程序。

Authenticator使用说明

1.下载本网站的软件,打开后登录你的微软账号;2 .
。登录后,下次你在外地登录你的微软账号,软件会自动弹出这个选项框;
[br/]3。单击批准。

Trang chủ:

AuthenticatorTải về liên quan